De rekenkamercommissie Peel en Maas (oude versie)

Over de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt hoe publiek geld is besteed en of de voorgenomen doelstellingen van de gemeente ook daadwerkelijk zijn bereikt.


De rekenkamercommissie Peel en Maas is een onafhankelijk toezichthoudend bestuursorgaan dat onderzoek verricht naar het handelen van het gemeentebestuur in het algemeen. De rekenkamercommissie onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur:

  •  voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
  •  met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);
  •  voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).

De rekenkamercommissie is gericht op het verbeteren van de gemeente door middel van constructief-kritisch onderzoek en advieswerk. De rekenkamercommissie publiceert de resultaten van de onderzoeken en rapporteert deze aan de gemeenteraad. Meer informatie over de werkwijze van de rekenkamercommissie vindt u onder werkwijze.

Grondslag en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De grondslag en taken van de rekenkamercommissie zijn vastgelegd in de gemeentewet en lokale verordening.


In de Gemeentewet is geregeld dat elke gemeente in Nederland een Rekenkamer of een Rekenkamercommissie moet hebben. In de artikelen 81a tot en met 81o en de artikelen 182 tot en met 185 staan de wettelijk bepaalde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven. De Verordening Rekenkamercommissie gemeente Peel en Maas is aanvullend op de Gemeentewet en gaat o.a. in op de benoeming van de leden, hun vergoeding, de werkwijze en het budget van de Rekenkamercommissie.

Samenstelling

De rekenkamercommissie van Peel en Maas bestaat uit vier leden.

Conform de verordening bestaat de rekenkamercommissie uit vier door de gemeenteraad benoemde leden. Twee van deze leden zijn extern, waaronder de voorzitter. Extern wil zeggen dat deze leden geen binding hebben met de gemeente die mogelijk van invloed is op de onafhankelijke oordeelsvorming door de rekenkamercommissie. De overige twee interne leden zijn gemeenteraadslid. Aanvullend is een plaatsvervangend intern lid benoemd.

Samenstelling
Naam Functie
Bert Holman Voorzitter & Extern lid
Jeanne Derks Extern Lid
Angela van Roij Intern Lid
Frits Berben Intern Lid
Sander Janssen Plaatsvervangend lid


De rekenkamercommissie wordt ondersteund door de secretaris van de rekenkamercommissie, Frank Wijnen.
Meer informatie over de leden en de nevenfuncties vindt u onder


wie is wie in de rekenkamercommissie

Jaarplan

De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een plan op met de onderzoeken die in de opvolgende periode verricht worden.


De rekenkamercommissie beslist zelf naar welk onderwerp zij onderzoek doet, maar verwelkomt suggesties van burgers voor een concreet onderwerp. De selectie van onderwerpen gebeurt op basis van criteria. Heeft u suggesties, neem dan contact op.

Jaarverslag

De rekenkamercommissie brengt jaarlijks verslag uit over haar activiteiten.

Met het jaarverslag legt de rekenkamercommissie verantwoording af over haar handelen. Aanvullend wordt inzicht gegeven op welke wijze de middelen zijn besteed, die de gemeenteraad aan de rekenkamercommissie heeft verstrekt.

Jaarverslag 2017
 

Archief

Selectie onderzoeksonderwerpen

Op basis van criteria weegt de rekenkamercommissie af welke onderwerpen voor onderzoek in aanmerking komen.


De rekenkamercommissie verzamelt onderwerpen in een zogenaamde groslijst. Deze groslijst maakt deel uit van het jaarplan. De rekenkamercommissie maakt met behulp van enkele richtinggevende criteria een afweging welke onderwerpen voor onderzoek in aanmerking komen en stelt op basis van deze selectie het nieuwe jaarplan op. Deze criteria zijn: maatschappelijk belang, financieel belang, mate van twijfel over het functioneren van de uitvoering, mate van risico voor doeltreffendheid en/of doelmatigheid, het leereffect voor de toekomst, de mate van bruikbaarheid.

Werkwijze onderzoek

Onderzoek verloopt volgens het zogenaamde onderzoeksprotocol

In het onderzoeksprotocol beschrijft de rekenkamercommissie de richtlijnen die zij hanteert bij de uitvoering van haar onderzoeken. Het doel van dit protocol is om een waarborg te bieden voor de kwaliteit van de onderzoeken en te zorgen voor een goed verloop. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de werkwijze.

Privacyverklaring

De Rekenkamercommissie Peel en Maas verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg.

Met een privacyverklaring wordt de wijze waarop persoonsgegevens van burgers worden verwerkt nader beschreven in geval van onderzoek.

Contact

Adres- en contactgegevens van de Rekenkamercommissie Peel en Maas

Wilhelminaplein 1

5981 CC Panningen

Wilt u contact met de rekenkamercommissie, bel dan 077 3066666 of mail rekenkamer@peelenmaas.nl

Pagina opties