Rekenkamercommissie Peel en Maas

De rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Peel en Maas is een onafhankelijke commissie voor de ondersteuning van de gemeenteraad. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Voor de inwoners van de gemeente Peel en Maas wil de Rekenkamercommissie zichtbaar maken wat er terecht komt van de beleidsvoornemens en hoe publiek geld wordt besteed.

De grondslag en taken van de rekenkamercommissie zijn vastgelegd in de Gemeentewet en lokale Verordening Rekenkamercommissie gemeente Peel en Maas

Werkwijze rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Peel en Maas bepaalt zelf waarover zij onderzoek doet en hoe zij dat onderzoek gaat uitvoeren. Iedereen - inwoners van Peel en Maas, raadsleden, ambtenaren, het college - kan onderwerpen voor een onderzoek aandragen. Aan de hand van criteria selecteert de rekenkamercommissie welke criteria in aanmerking komen voor onderzoek. Dit gebeurt aan de hand van het jaarplan.

Het onderzoek wordt verricht volgens een onderzoeksprotocol. In dit protocol staat de werkwijze van de rekenkamercommissie.

Alle onderdelen van het gemeentelijk beleid en de uitvoering kunnen worden onderzocht. De resultaten van het onderzoek gebruikt de raad voor het verbeteren van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, het college en zijn eigen functioneren. De rekenkamercommissie legt haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen in openbare rapporten vast.

Suggesties voor onderzoek?

Als u een onderwerp graag onderzocht wilt hebben, kunt u dit doorgeven aan de Rekenkamercommissie, telefonisch via 077 30 66 666 of via e-mail rekenkamer@peelenmaas.nl .

Samenstelling

De Rekenkamercommissie bestaat uit 4 leden en een ambtelijk secretaris:

  • 2 externe leden die geen binding hebben met de gemeentelijke organisatie. Zij brengen ieder hun eigen vakkennis in.
  • 2 raadsleden die voor de duur van de raadsperiode zitting hebben in de rekenkamercommissie
  • een ambtelijk secretaris
Functie Naam
Voorzitter en extern lid Bert Holman
Extern lid Jeanne Derks
Intern lid Angela van Roij
Intern lid Frits Berben
Intern en plaatsvervangend lid Sander Janssen

Kijk voor meer informatie over de leden op de pagina Wie is Wie in de Rekenkamercommissie. Een overzicht met de nevenfuncties vindt u hieronder.

Overzicht nevenfuncties

Onderzoeksprogramma en Jaarverslag

In het onderzoeksprogramma stelt de rekenkamercommissie vast welke onderzoeken de rekenkamercommissie het komende periode beoogt te verrichten. De rekenkamercommissie legt verantwoording af over haar functioneren in het jaarverslag. Daarin gaat zij in op de uitgevoerde onderzoeken en de overige activiteiten van het voorafgaande jaar.

Privacy

De Rekenkamercommissie Peel en Maas verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg.

Met een privacyverklaring beschrijft de Rekenkamercommissie op welke wijze persoonsgegevens  worden verwerkt in geval van onderzoek en welke waarborgen het kan geven.

Pagina opties